Download algemene voorwaarden

Door zijn bestelling wordt de koper geacht de onderstaande algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

De in de laatst uitgegeven catalogus vermelde prijzen vervangen alle vorige prijzen.

De prijzen zijn per eenheid of per fles, en worden vermeld op de webshop BTW inclusief en in euro uitgedrukt. Zij gelden tot aan de volgende catalogus voor zover geen prijsherziening door Bonum Vinum Diksmuide, bij monde van Cloet Harry, of door de overheid wordt opgelegd.

De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en dit zolang de voorraad strekt. Er wordt een transportkost aangerekend volgens aantal flessen en land van bestemming. Franco levering ontslaat de klant niet van vervoersrisico’s.

Om geldig te zijn dienen alle klachten onmiddellijk en op het ogenblik van de levering te geschieden. Bij afhaling door de klant of door een vervoersdienst naar keuze, reist de koopwaar altijd op risico en op verantwoordelijkheid van de bestemmeling.

Herroepingsrecht is enkel geldig binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de goederen.

Onze facturen voor online bestellingen zijn op voorhand betaalbaar, netto, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. Zodra de betaling werd ontvangen, kunnen we de goederen versturen. 

Bij laattijdige betaling is, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een interest van 1% per maand verschuldigd vanaf de factuurmaand. Bij niet betaling binnen de 8 dagen na een schriftelijke aanmaning is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het nog te betalen bedrag, met een minimum van 25€.

De conformiteit der levering met de bestelling dient bij ontvangst te worden gecontroleerd. In geval van geschil van welke aard ook, is naargelang van de waarde van de vordering de rechtbank te Veurne bevoegd.

De geleverde goederen blijven eigendom van Bonum Vinum Diksmuide tot de betaling van de overeenkomstige factuur verricht is.

In geval een gedane bestelling opgezegd wordt, heeft Bonum Vinum Diksmuide recht op 20% van het netto bedrag als vergoeding voor geleden verlies en gedeelde winst.